Aktif Uygulamalar

Mal Bildirim Formu

AÇIKLAMALARI OKUMADAN FORMU DOLDURMAYINIZ

( Mal Bildirim Formu, açıklamaların altındadır.)
 
Mal Bildiriminde Bulunulmasında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 
1. Mal Bildiriminde Bulunacaklar
 
Genel ve Katma bütçeli dairelerde kamu hizmeti gören memurlar ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileridir.
Bu kapsamda, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam ediliş şekilleri itibariyle;
a)        657 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen,
b)      657 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel,
c)       4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel,
d)      5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında sözleşme ile görev yapan personel (Aile hekimi ve Aile sağlığı elemanları),
Mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
Mal bildiriminde bulunacak personelin, eşinin de 3628 sayılı Kanun kapsamında olması halinde, her birinin ayrı ayrı mal bildiriminde bulunması ve eşlerden her birinin, eşi ile velayeti altındaki çocuklarına ait malları da bildirmeleri yasal bir zorunluluktur.
 
2. Mal Bildiriminin Doldurulması
 
Ø        Mal Bildirim Formları en geç Şubat ayı sonuna kadar görev yapılan birime verilecektir.
Ø        İlişikte bir örneği gönderilen veya Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) bulunan “Mal Bildirim Formu” tek nüsha ve tek kağıt (önlü-arkalı) olarak doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır.
Ø        Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Şubat ayı sonuna kadar verilmesi gereken yeni beyanların veriliş tarihi mutlaka o yıla ait olacaktır. Hangi aya ve güne ait olursa olsun, bir önceki yıla ait beyan yeni beyan olarak kabul edilmeyecektir.
Ø        Tek kağıt olarak doldurulmayan, tarihsiz veya imzasız bildirimler, beyan sahibi ve beyan tarihi hakkında bilgi vermeyeceği için geçersiz kabul edilir.
Ø        “Mal Bildirim Formu” nda yer alan “Nüfus Cüzdan Seri No” ibareleri “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” olarak değiştirildiğinden, yükümlülerin 05/02/2010 tarihinden itibaren verecekleri mal bildirim beyannamelerinin bu bölümlerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını yazmaları gerekmektedir.
Ø        “Taşınmaz Mal Bilgileri” bölümünde yer alan adres tam olarak yazılacak, ada ve parsel de belirtilecektir.
Ø        Mal bildiriminde yer alan “Edinme Tarihi” gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir.
Ø        Bildirimler, üzerinde adı, soyadı ve kurum sicil numarası yazılı kapalı bir zarf içinde görev yaptığı kuruma teslim edilecektir.
 
3. Mal Bildiriminin Konusu
 
            3628 sayılı Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;
a)      Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatifi hisseleri dahil),
b)      Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki;
1)      Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
2)      Hisse senedi ve tahvilleri,
3)      Altın ve Mücevheratı,
4)      Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döğer, harman makinesı ve diğer ziraat makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve eşyaları ile diğer taşınır malları,
5)      Hakları,
6)      Alacakları,
7)      Borçları,
8)      Gelirleri
 
Mal bildiriminin konusunu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.
Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.
 
4. Birden Fazla Mal Bildirimi
 
Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.
 
5. Mal Bildiriminin Verileceği Merciler
                            
Bakanlığımız merkez teşkilatında mal bildiriminin verileceği merci Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise o il Sağlık Müdürlüğüdür.
Bağlı kuruluşlarımız olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı personeli ise kendi genel müdürlükleri veya başkanlıkları bünyesinde özlük işlerinin yürütüldüğü birime verecektir.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 3628 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personel, kadroları her nerede olursa olsun mal bildirimlerini halen görev yaptıkları yere verecektir.
Bu doğrultuda olmak üzere;
a) Merkez teşkilatında kadrolu veya geçici olarak görev yapan personel, mal bildirimini görevli bulunduğu birime verecektir. Bu birim ise aldığı tüm bildirimleri Personel Genel Müdürlüğüne gönderecektir.
b) Taşra teşkilatında görev yapan personel, mal bildirimini görevli bulunduğu sağlık kurum veya kuruluşuna verecektir. Bu kurum veya kuruluş ise almış olduğu bu bildirimleri personelin sicil dosyasının, sözleşmeli personelin ise özlük dosyasının bulunduğu il sağlık müdürlüğüne gönderecektir. Şayet bu personelden kadrosu merkez teşkilatında olanlar var ise bunların mal bildirimleri o il sağlık müdürlüğünce Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 
6. Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama
 
Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan kişi, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (D) fıkrasının (j) bendinde ifade edilen “Belirlenen durum ve sürelerde bildirimde bulunmamak” fiilinden dolayı  “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziye edilir.
“Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” de belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.
İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
7. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma
 
Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunan, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir.
 
Not : Geniş bilgi için http://personel.saglik.gov.tr de Mal Bildirimi Mevzuatını Okuyunuz.
 
M A L B İ L D İ R İ M  F O R M U
 
Son Güncellenme Tarihi: 10 Şubat 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.